motto

Naša spoločnosť

ECONOMIC CONSULTING s.r.o. je privátne vlastnenou etablovanou spoločnosťou poskytujúcou účtovné, mzdové, reportingové, daňovo-poradenské, oceňovacie a právne služby, previerky interných kotrol v organizáciách a služby interného auditu, ako aj implementáciou ERP ekonomických systémov. Spolupracujeme ako externí účtovníci a reportingový útvar s viacerými našimi klientmi zo zahraničia. Sídlo ústredia sa nachádza v Bratislave, naše pobočky nájdete v Žiline i Trnave. S našimi klientmi z rôznych hospodárskych odvetví spolupracujeme na slovenskom trhu už viac ako 14 rokov. Špecilisti z ECONOMIC CONSULTING disponujú skúsenosťami a know-how v oblasti účtovných závierok podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS), Slovenských všeobecne uznávaných účtovných postupov (SVK GAAP), ako aj slovenskou i európskou daňovou reguláciou a obchodno-právnou legislatívou.

V spoločnosti pracujú viacerí absolventi z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Naši konzultanti sú naším najcennejším aktívom.